W związku z wejściem w życie przepisów RODO informujemy

Administratorem Państwa danych osobowych jest KONSTRUKTA Wojciech Piech, z siedzibą pod adresem: ul. Popławskiego 10 A 30-818 Kraków

Niniejszym informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes KONSTRUKTA Wojciech Piech na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz i zgodnie z wymogami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KONSTRUKTA Wojciech Piech przetwarza informacje w celu ulepszania Strony, tak by była przyjazna użytkownikowi. Dane, które możemy pozyskiwać dotyczą: daty i godziny dostępu, przeglądanych stron i plików, kraju użytkownika, organizacji użytkownika (na podstawie adresu IP), rodzaju i wersji przeglądarki.

Cookies

KONSTRUKTA Wojciech Piech wykorzystuje pliki ciasteczek, zwane cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę. Pliki te pozwalają nam zbierać informacje o tym, jak i kiedy nasi użytkownicy korzystają ze Strony. Informacje te będą wykorzystywane do celów utrzymania jakości Strony, zwiększenia zaangażowania użytkowników, a także do ogólnych celów statystycznych.

Czym są pliki cookies?

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików cookies używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Zarządzanie ciasteczkami

Większość używanych przeglądarek na nośnikach, domyślnie akceptuje pliki cookies. Jeśli chcesz zmienić te domyślne ustawienia możesz to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

Przeglądarka Opera
Przeglądarka Firefox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Internet Explorer
Przeglądarka Safari
Przeglądarka Microsoft Edge

Google Analytics

Google Analytics analizuje strony internetowe, a także gromadzi informacje o sposobie korzystania internautów z analizowanej strony, wykorzystując w tym celu pliki cookies. Dane obejmują: miejsce, z jakiego internauta trafił na Stronę, typ urządzenia, liczbę odwiedzin, odwiedzane strony, czas wizyty na Stronie, termin wizyty na Stronie.

Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem) użytkowników Strony, klientów lub osób fizycznych działających za klientów jest KONSTRUKTA Wojciech Piech z siedzibą w ul. Popławskiego 10 A 30-818 Kraków (zwana dalej Administratorem), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych przez adres poczty elektronicznej konstrukta@konstrukta.pl
  2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu a) przygotowania i wykonania usług, udzielania informacji o oferowanych usługach w zakresie niezbędnym do wykonania umowy – art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia; b) badania poziomu satysfakcji Klientów, ustalania poziomu jakości obsługi i zadowolenia Klientów ze świadczonych usług, będącego realizacją uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia;
  3. Osoba, której dane są przetwarzane w celach określonych w pkt 2) lit. b) powyżej ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, co będzie skutkowało wstrzymaniem przetwarzania w tych celach.
  4. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania dostępu do jej danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba, której dane są przetwarzane w celu określonym w pkt 2 lit. d ) powyżej ma prawo, w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w tym celu.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane do zaufanych partnerów Administratora, którzy uczestniczą w wykonaniu usług świadczonych przez Administratora, takich jak administratorzy systemów do obsługi marketingowej lub komunikacyjnej, administratorzy serwerów, na których są przechowywane dane, a także do innych odbiorców, jeśli takie przekazanie wynika z przepisów prawa.
  6. Dane osobowe osób fizycznych, w tym osób fizycznych działających za klientów, są przetwarzane w systemach informatycznych, z jakich korzysta Administrator. Przetwarzane dane osobowe obejmują dane przekazane uprzednio do Administratora, w tym między innymi: imię i nazwisko klienta, osób kontaktowych, numery telefonów, adresy e-maili. W celu wykonania świadczeń umownych przetwarzane są również dane dotyczące płatności.
  7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umów, a także przez okres wyznaczony przepisami prawa dotyczącymi ustalania, dochodzenia, ewidencjonowania, obrony w zakresie roszczeń cywilnych lub obowiązków publiczno-prawnych, określonych przez przepisy prawa podatkowego i rachunkowości.
  8. Podanie danych osobowych jest czynnością dobrowolną, która umożliwia Administratorowi podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania umowy, a także przygotowanie ofert na inne usługi Administratora.
  9. Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, a także deklaruje zapewnienie poziomu bezpieczeństwa wyznaczonego rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 Nr 100, poz.1024), właściwych dla „systemu wysokiego” i będzie wypełniać zobowiązania

Odpowiedzialność

KONSTRUKTA Wojciech Piech nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe w czasie przeglądania Strony wynikające z działania osób trzecich, jak również nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Strony z przyczyn niezależnych od niej, w tym z przyczyn leżących po stronie osób trzecich bądź też będących następstwem siły wyższej.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą

Zadzwoń, Napisz już dziś

Skorzystaj z danych kontaktowych, wyślij maila, lub odwiedź nas w biurze na terenie Krakowa

skontaktuj się z nami